Sv. Florijan

ZAŠTITNICI VATROGASACA

Ljudi najrazli?itijih zanimanja pamte kroz povijest li?nosti koje ih u njihovu zanimanju najviše nadahnjuju i podsti?u. Vatrogasci pamte jednog vojnika i jednu djevojku: Svetog Florijana i Svetu Barbaru.
Vatrogasci u Hrvatskoj slave sv. Florijana

SVETI FLORIJAN (autor teksta – vl?.Marijan Jeleni?)

Florijan je po zanimanju bio vojnik. Prema nekima vojni ?asnik. Živio je u Mantemu pokraj Kremsa. U vrijeme rimskog cara Dioklecijana (243-316) i na podru?ju Norika, današnje Austrije, kada državne vlasti progone krš?ane.
Kad je jednom prilikom na muke, a potom i smrt osu?eno 40 vojnika, Florjan se i sam ponudi da podnese muku i smrt. Koliko je volio svoje vojnike! Želio je u radostima i trpljenju biti zajedno s njima. Vojnike je svojim držanjem želio pomo?i da se, u strahu pred mukama ne bi predomislili, zatajili vjeru i otpali od vjere u pravoga Boga.
Na taj je na?in protestirao protiv mu?enja nevinih ljudi. Toliko je ljubio osu?ene te se izjedna?io s njima. Ve?e ljubavi nema od takve kad netko i život dade za druge. Postao je borac za slobodu savjesti i vjere, za ono, što ?e se tek u naše vrijeme, bar rije?im proglasiti pravom svakog ?ovjeka.

 

Uzor i zaštitnik

Florijan je izuzetan ?ovjek. On je daleko bio pretekao svoje vrijeme. Kad netko podnese smrt iz ljubavi prema drugima i radije umre nego u?ini zlo, smatra se svetim i mu?enikom. Umjetnici Sv. Florijana predstavljaju kao starijeg vojnika. U ruci drži posudicu i polijeva vatru ili drži palmu kao znak mu?eništva i pobjede. Opremljen je kao ratnik ma?em, štitom, kacigom, vojni?kim stijegom. Kraj njega stoji mlinski kamen, sredstvo mu?enja.

Sv. Florijana smatraju svojim zaštitnikom vatrogasci, dimnja?ari, ba?va­ri, vojnici, ratnici, sapunari. Zazivaju ga u pomo? u opasnostima od požara, u olujama, protiv neplodnosti polja i u opasnostima od poplava.

Zašto je Sv. Florijan zaštitnik u tako razli?itim opasnostima i tolikim zanatima? Vjerojatno je sve to povezano s doga?ajima iz njegova života koji danas nama nisu poznati. Da li je on doista gasio požar, ili pak to treba sada razumjeti kao legendu, tj. što je ?initi onima koji mu se utje?u u zaštitu? A to zna?i: ga­siti strah, strasti i zlo koje proždire poput vatre. Zaštitnik je dimnja?ara zato što su ?esto nepravilno gra?eni ili prljavi dimnjaci uzrok požara. Ba?vara, jer su oni jedini u davnini pravili razne vrste posuda. Zaštitnik je vojnika i ratnika zato što u njemu vide kako je i u tom zanimanju mogu?e biti human i pošten. Sapuna­ra zato što se raznim pjenama u?inkovito gasi vatra. U opasnostima od oluja koje ?esto za sobom ostavljaju zgarišta. Protiv neplodnosti polja jer je neplodno tlo sli?no spaljenoj zemlji. U opasnostima od poplava zato što je njegovo mrtvo ti­jelo voda iznijela na kopno.

 

?uvar naših ku?a i života

Najstarije pisane vijesti o Sv. Florijanu potje?u iz VIII stolje?a, kada je Sve?enik Reginolf, kako kaže isprava, darovao crkvi neka dobra "smje­štena blizu mjesta zvanog Lorsh gdje po?iva dragocjeno tijelo mu?enika Sv. Flo­rijana". U VIII st. nastaje i spis u kojem se opisuje njegovo mu?enje. Slavi se 4. svibnja, na dan mu?eni?ke smrti koju je podnio 304. godine.

Godine 1183. biskup je Egidije iz Modene prenio neke kosti njegova tijela u Krakov gdje je vojvoda Vladimir Poljski svecu u ?ast podigao veli?anstve­nu crkvu. Narod se Krakova obra?ao Sv. Florijanu u zaštitu u opasnostima pred Prusima koji su pred sobom sve plja?kali i palili. Od novijeg je vremena Sv. Flo­rijan i suzaštitnik Zagreba?ke nadbiskupije. Štovanje mu je veoma rašireno u Austriji, Njema?koj i Ma?arskoj.

Pobožnost su i sje?anje na Sv. Florijana, kao zaštitniku od požara, u na­rodu bile vrlo raširene. Dosta se sjetiti kako su nekada usred drvenih ku?a bi­la otvorena ognjišta. Djeli? žara koji je neopazice pao na pod, ili ga je bacilo razigrano dijete, ili zalutala iskra od pucketanja vatre, mogli su, kad su se stanari udaljili od ku?e za kratko, sve uništiti. Zato je posljednji koji je izlazio ili zaklju?avao vrata molio: "Blaženi, Sveti Florijan, ?uvaj ku?u i oganj." Imu­?niji su držali sve?evu sliku ili kip na ?asnome mjestu uzdaju?i se u sve?ev za­govor. I vatrogasna su društva u svojim domovima držala sve?evu sliku ili lik.

Danas, doduše, postoje materijali i na?in gradnje koji nas uvelike šti­te od požara. Postoje elektronski javlja?i požara. Ali vatra ?e uvijek morati ostati pod kontrolom. No, zna?enje Sv. Florijana se nikada ne?e umanjiti. On os­taje zauvijek veliki uzor svetosti, poštenja, tanko?utnosti prema svima koji se nalaze u duševnim ili tjelesnim nevoljama. On je primjer velikog, iskrenog i ne­ustrašivog ?ovjeka. On daje sve iz ljubavi prema ?ovjeku. On se kao vjerni u?e­nik Kristov sav založio za dostojanstvo ljudi, za bolji svijet.

Suvremena ?e tehnologija sve više štititi ljude i imovinu od vatrene stihije, ali industrija i elektronika ne?e mo?i nikada proizvesti boljeg i ple­menitijeg ?ovjeka. To može samo Božja milost i primjer svetaca. Zato su nam sveci uvijek potrebni.