Katalog informacija

KATALOG INFORMACIJA JAVNE USTANOVE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE PULA

Katalog informacija Javne ustanove Javne vatrogasne postrojbe Pula ustrojen je Odlukom zapovjednika Ustanove broj 37/2012 od 26. sije?nja 2012. godine. Cilj ovog kataloga je predstaviti djelatnost Javne ustanove Javne vatrogasne postrojbe Pula i informirati javnost o djelokrugu poslova koje obavlja. Katalog je namijenjen prvenstveno korisnicima prava na pristup informacijama s ciljem omogu?avanja i olakšavanja ostvarivanja prava na pristup informacijama, a sadrži sistematizirani pregled informacija s opisom sadržaja, namjenom, na?inom i vremenom ostvarivanja prava na pristup.

 

Pravo na pristup informacijama ure?eno je Zakonom o pravu na pristup informacijama («Narodne novine» broj 172/03, 144/10, 37/11– OUSRH i 77/11). Zakonom se propisuju i na?ela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj Zakona je omogu?iti i osigurati informaciju fizi?kim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu.

 

KAKO OSTVARITI PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

 

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Javnoj ustanovi Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pula. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama koji je dostupan na internetskoj stranici www.jvp-pula.hr, a kojeg je mogu?e poslati:

 

na adresu Javna ustanova Javna vatrogasna postrojba Pula, Dobrilina 16, 52100 Pula;

 

na fax broj: 052/215-638;

 

elektroni?kom poštom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript

 

ili donijeti osobno u Javnu ustanovu Javnu vatrogasnu postrojbu Pula, radnim danom od 07:00 so 15:00 sati.

 

Napomena: Ustanova može uskratiti pravo na pristup informaciji sukladno ?l.8. Zakona o pravu na pristup informacijama.

 

Akti vezani za rad Ustanove:

 

Zakon o vatrogastvu (NN 106/99,117/01,36/02 –Odluka USRH, 96/03, 139/04-pro?.tekst, 174/04, 38/09 i 80/10)

 

Sporazum o osnivanju Javne ustanove Javne vatrogasne postrojbe Pula i Aneksi Sporazuma

 

Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)

 

Pravilnik o programu i na?inu polaganja stru?nog ispita za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima (NN 89/01)

 

Pravilnik o programu i na?inu provedbe teorijske nastave i prakti?nih vježbi u vatrogasnim postrojbama (NN 89/01)

 

Plan intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju RH (NN 25/01)

 

Pravilnik o programu i na?inu polaganja stru?nog ispita za obavljanje poslova održavanja vatrogasnih aparata (NN 35/94 i 55/94)

Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku

 

Odluka o uvjetima loženja vatre na otvorenom prostoru

 

Akti Ustanove:

Statut Ustanove i Izmjene i dopune Statuta

 

Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pula i Izmjene i dopune Pravilnika

 

Kolektivni ugovor za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pula

 

Poslovnik o radu Upravnog vije?a  i Izmjene Poslovnika

 

Sporazum o udjelu u financiranju redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Pula

 

Pravilnik o fiskalnoj odgovornosti u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pula

 

Informacije o poslovanju i radu Ustanove:

 

Godišnji plan aktivnosti

 

Financijski planovi

 

Planovi nabave

 

Godišnja i tromjese?na izvješ?a o radu

 

Financijski izvještaji

 

Dokumentacija i predmeti provedenih postupaka nabave, popis sklopljenih ugovora i sporazuma i dr.

 

Natje?ajna dokumentacija

 

Kadrovske evidencije

 

Informacije o radu Upravnog vije?a, dnevni red, zapisnici, zaklju?ci i odluke Upravnog vije?a

 

 

 

 

 

Broj: 39/2012

Pula, 26. sije?nja 2012.