JVP - Savjeti

OSNOVNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA


 • U stanu, podrumu i potkrovlju ne držite zapaljive i eksplozivne tvari.
 • Ne ostavljajte bez nadzora uklju?ena plinska i elektri?na trošila, ku?anske ure?aje, pe?i i kamine.
 • Održavajte pe?i u ispravnom stanju i propisno ih priklju?ite na dimovodne kanale koji moraju biti nepropusni za plinove i iskre, te redovito održavani i pregledani.
 • Održavajte elektri?ne i plinske instalacije u ispravnom stanju.
 • Ne koristite neispravne elektri?ne osigura?e. Jeftinije je kupiti novi nego popravljati neispravni.
 • Ne dopustite djeci da se igraju vatrom, šibicama ili drugim upaljivim predmetima.
 • Ne pušite u krevetu.
 • Ne bacajte neugašene opuške i šibice.
 • Ukoliko osjetite miris plina po dolasku u stan, ne palite svjetlo ili šibice, ve? zatvorite dovod plina i provjetrite stan.
 • Ne bacajte vru?i pepeo i opuške u posude koje se mogu zapaliti.
 • Ne palite otvorenu vatru u blizini objekata, a ako to ?inite najmanja udaljenost od objekta mora biti 20 m. Prilikom paljenja pripremite sredstva za po?etno gašenje, a po završetku ugasite svaki žar.
 • Stogovi sijena i slame moraju biti udaljeni od objekata najmanje 15 metara

 


 

 

ŠTO U?INITI U SLU?AJU POŽARA?

 

 • Ne stvarajte paniku - budite prisebni.
 • O požaru obavijestite druge osobe u vašoj okolini i vatrogasce pozivom na telefonski broj 93.
 • Što prije isklju?ite napon elektri?ne energije, zatvorite dovod plina i drugih zapaljivih teku?ina. Plinsku bocu iznesite na otvoreni prostor.

 

SAMI GASITE POŽAR JEDINO U SLU?AJU:

 • ako pri tome ne izlažete opasnosti sebe i svoje bližnje,
 • ako nema prepreke u vašem izlazu s mjesta zahva?enog požarom,
 • ako se požar lako može staviti pod nadzor,
 • ako u blizini nema zapaljivih teku?ina, ne izlazi plin, te nema elektri?nih vodova i ure?aja pod naponom.

U protivnom, što prije napustiti ugrožene prostore predvi?enim putem za evakuaciju do sigurnog mjesta, te prepustite gašenje požara vatrogascima.

 

AKO SAMI GASITE POŽAR:

 • provjerite jesu li elektri?ne instalacije pod naponom, odnosno isklju?ite glavni dovod struje,
 • požare zapaljivih teku?ina gasite sa protupožarnim aparatima, pokriva?ima, zemljom i pijeskom,
 • krute tvari (drvo, sijeno, slama, papir) gasite vodom,
 • elektri?ne ure?aje i instalacije pod naponom ne gasite vodom.