Skip to content Skip to footer

Naputak za spajanje vatrodojave na sustav nadzora Javne vatrogasne postrojbe Pula


Preduvjet za povezivanje i održavanje veze sustava za dojavu požara na vatrogasnu postrojbu
je ispunjavanje tehničkih uvjeta (od kojih je osnovni uvjet: stabilni Internet priključak),
dostava traženih podataka (Podaci o štićenom objektu), sklapanje ugovora (okvirni prijedlog).
U obrazac „Podaci o štićenom objektu“ podaci se upisuju isključivo popunjavanjem u
digitalnom obliku, na način da se popune sva polja.


Po sklapanju ugovora Javna vatrogasna postrojba Pula obavještava poslovnog partnera
KIRKAS d.o.o. Split o potrebi spajanja novog korisnika.
Poslovni partner KIRKAS d.o.o. Split javlja se Naručitelju vezano za nabavu opreme te
dogovara termin za spajanje opreme na sustav. (U roku od 15 dana). Po spajanju opreme
vrši se testiranje ispravnosti vatrodojavne komunikacije s aplikacijom i puštanje u rad
(unos parametara u aplikaciju).
Bitno je napomenuti kako ukoliko je sve idealno radnja spajanja i testiranja traje između
30 min do sat vremena, u iznimnim slučajevima potrebno je dulje vrijeme kako bi se sve
spojilo.
Troškove povezivanja te održavanja veze s nadležnom javnom vatrogasnom postrojbom snosi pravna osoba koja koristi sustav za dojavu požara.


Informativne cijene spajanja vatrodojave:
Oprema:
– Ethernet 86,27 EUR + PDV
– GSM 99,54 EUR + PDV (obavezna SIM kartica operatera Tele2 ili A1)
Usluga:
33,18 EUR/sat
Putni troškovi:
Paušalno (ovisno o lokaciji)
Sitni spojni materijal:
– ovisno o utrošenom (6,64 EUR – 13,27 EUR max)
Usluge spajanja komunikatora Naručitelj uplaćuje trgovačkom društvu KIRKAS
d.o.o. Split


Igor Živić – Prodajni predstavnik
KIRKAS d.o.o.
Krležina 16, 21000 Split
mob. 091/601-69 77


Preporuka:
Prema tehničkoj praksi zemalja članica EU podrazumijeva se omogućavanje vatrogascima da
u slučaju dojave požara u štićenoj građevini, mogu ući u građevinu bez prisutnosti vlasnika ili
njegovog predstavnika, utvrditi mjesto aktivacije javljača požara, resetirati vatrodojavnu
centralu i pristupiti gašenju požara u prostoru koji je zahvaćen požarom.
Ovo podrazumijeva da vatrogasna postrojba ima master ključ (generalni ključ) s kojim otvara
ormarić na vanjskoj fasadi štićene građevine, a koji može otvoriti samo nakon prorade
vatrodojavnog sustava u toj građevini, nakon čega uzimaju ključ iz ormarića od glavnog ulaza
u građevinu (i od ostalih prostorija u građevini koje su zaključane), ulazi u građevinu te na
vatrodojavnoj centrali, a koji mora biti u blizini glavnog ulaza i dostupan vatrogascima,
utvrditi mjesto aktivacije javljača požara, te izvršiti gašenje požara na mjestu njegovog
nastanka.
Nabavku i ugradnju ormarića osigurava Naručitelj usluge.